• DİL SEÇİMİ
  • TR
  • EN
  • ARAMA

T.C. ENERJİ KENTLERİ BİRLİĞİ

5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

25 Aralık 2021 tarihli 31700 sayılı Resmi Gazete’de 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nda yapılan değişiklik yayımlandı.

 Yapılan değişiklikle belirtilen maddeler aşağıdadır;

MADDE 25 – 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına “ulaşımda” ibaresinden sonra gelmek üzere “, tarım ve hizmet sektörlerinde” ibaresi eklenmiş ve ikinci fıkrasında yer alan “tarımsal binalar ve atölyeler,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 26 – 5627 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına (a) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“b) Başvuru sahibi: Enerji verimliliği uygulama proje desteklerine başvuran sanayi, bina, tarım ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişileri,”

MADDE 27 – 5627 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “Endüstriyel işletmeler” ibaresi “Başvuru sahibi” şeklinde değiştirilmiş, alt bende birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş ve bendin (2) numaralı alt bendinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu kapsamdaki destekler hibe veya faiz desteği şeklinde verilir.”

“Verimlilik artırıcı projeleri desteklenme kararı verilen başvuru sahipleri, bu projelerini iki yıl içinde uygular.”

Kaynak: Resmi Gazete

27.12.2021